Met uw bezoek aan deze website en/of uw gebruik van de op of via deze website verstrekte informatie verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee akkoord te gaan. Indien u niet akkoord gaat met een of meer bepalingen in deze disclaimer dient u deze website niet te bezoeken en/of informatie niet te gebruiken.

Deze disclaimer is van toepassing op (het gebruik van) de website van Moove:

1. De informatie op deze website dient louter voor informatieve doeleinden. Het gebruik van de informatie is voor eigen rekening en risico. De website en de informatie zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op enig moment actueel of juist en/of volledig is. De gepresenteerde informatie kan ieder moment gewijzigd worden. Moove garandeert ook niet dat deze website virusvrij is of zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert.
2. De dienstverlening van Moove wordt individueel vastgesteld aan de hand van de situatie van (potentiële) klanten en de informatie op deze website is dan ook uitsluitend bedoeld voor indicatieve doeleinden, hetgeen betekent dat er op geen enkele wijze rechten aan de inhoud van de website kunnen worden ontleend en daartoe worden alle aansprakelijkheden uitgesloten.
3. Moove is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Moove of door u aan Moove middels een website van Moove of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Moove geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Moove via deze website. Moove aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
4. Alle informatie (inclusief teksten, logo’s, beelden, geluiden, video’s, afbeeldingen en gegevens) op deze website is (intellectueel) eigendom van Moove, Pixtory en haar opdrachtgevers. Niets van deze website mag gekopieerd, gepubliceerd, bewaard, gedistribueerd of anders geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Moove. Als u ons informatie verstrekt, bijvoorbeeld via e-mail, geeft u ons daarmee het recht om die informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor uw nadere toestemming is vereist of een nadere vergoeding verschuldigd is.
5. U verbindt zich ertoe deze website te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. Uw houding en gedrag dienen in overeenstemming te zijn met hetgeen in alle opzichten van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker mag worden verwacht. Meer in het bijzonder zult u geen handelingen verrichten die Moove, op welke wijze dan ook, kunnen schaden.
6. Moove garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
7. Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als u gegevens aan ons verstrekt dan worden deze gebruikt voor de specifieke doeleinden voorvoor u de gegevens heeft verstrekt, alsmede voor interne bedrijfsdoeleinden. Uw gegevens worden in een bestand vastgelegd en bewaard voor zolang dit nodig is. Het bestand wordt ook gebruikt om u verdere mededelingen te doen over ons, onze diensten en/of onze producten, tenzij u bij het verstrekken van uw gegevens aangeeft daartegen bezwaar te hebben. Het bestand kan ook worden gebruikt voor het maken van statistische analyses en persoonlijke analyses. Uw gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, behalve in het geval van een wettelijke verplichting, of indien u daarmee heeft ingestemd bij het verstrekken van uw gegevens. Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of als u uw gegevens wenst in te zien of aan te passen, neem dan contact met ons op via info@moovemarketing.nl.
8. Indien iets van het voorafgaande om de een of andere reden niet volledig uitvoerbaar is, dan zal het overige desondanks volledig van toepassing blijven.
9. Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Copyright © 2010-2014 Moove. Alle rechten voorbehouden.