Moove Marketing, hierna “Moove Marketing”, gevestigd te Amsterdam aan de Coppelstockstraat 50-B en ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 24495141 houdt zich bezig met de levering van dienstverlening en producten op het vlak van video marketing en video productie en alles wat daarmee samenhangt. Deze voorwaarden zijn van toepassing als Moove Marketing een andere partij, hierna “wederpartij”, diensten en/of producten levert.

1. Geldigheid van deze voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en onderhandelingen tussen Moove Marketing en een wederpartij.

1.2 Onderliggende voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventuele algemene voorwaarden van een andere partij op welke wijze dan ook aan Moove Marketing kenbaar gemaakt en ongeacht waar de overeenkomst is gesloten of de prestatie door Moove Marketing geleverd wordt. Van dit artikel kan slechts uitdrukkelijk schriftelijk door partijen worden afgeweken.

1.3 Partijen kunnen slechts schriftelijk wijzigingen van onderliggende algemene voorwaarden overeenkomen.

1.4 Een wederpartij heeft ingestemd met deze algemene voorwaarden indien een wederpartij een overeenkomst met Moove Marketing heeft gesloten waarin naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen, deze bij de overeenkomst gesloten zijn en mede voor ontvangst van de algemene voorwaarden is getekend, behalve wanneer binnen een week na het sluiten der overeenkomst en, zo die termijn korter is, in elk geval voordat door Moove Marketing enige handeling is gedaan ter uitvoering der overeengekomen prestatie door de wederpartij een schriftelijk, uitdrukkelijk en gemotiveerd relevant bezwaar tegen (een onderdeel van) deze algemene voorwaarden is gemaakt. Partijen kunnen dan in overleg besluiten de overeenkomst tegen andere voorwaarden of in een gewijzigde vorm al dan niet te laten voortduren.

1.5 Indien (een gedeelte van) een artikel van deze voorwaarden nietig zou worden of op een andere grond niet van toepassing zou zijn blijft het overige deel van dat artikel en/of deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing op een wijze die de bedoeling van het oorspronkelijke en volledige artikel en/of deze algemene voorwaarden zoveel mogelijk benadert.

2. Offertes en acceptatie van opdrachten

2.1 Alle offertes, aanbiedingen en prijslijsten van Moove Marketing zijn vrijblijvend en onderhevig aan mogelijke prijswijzigingen. Offertes en aanbiedingen kennen een geldigheid van 14 dagen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachten zijn voor Moove Marketing slechts overeengekomen voor zover de wederpartij de overeenkomst met Moove Marketing met daarin opgenomen de te leveren diensten en/of producten en het betalingsschema volledig en naar waarheid heeft ingevuld, ondertekend en geretourneerd of indien en voor zover zij een schriftelijke en genummerde factuur aan de wederpartij heeft doen toekomen. Acceptatie van opdrachten geschiedt onder het uitdrukkelijk voorbehoud van de beschikbaarheid van designers, videoproducenten, tekstschrijvers en wat ook maar nodig mocht zijn voor de realisatie van de opdracht.

2.2 Overschrijdingen van offertes en aanbiedingen tot 10 procent worden als begrotingsrisico door de wederpartij geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

2.3 Moove Marketing is te allen tijde gerechtigd om opdrachten te weigeren en/of reeds geaccepteerde opdrachten te annuleren indien, naar haar uitsluitend oordeel op welk moment dan ook vastgesteld, de uitvoering van dergelijke opdrachten haar zou kunnen aantasten in haar goede naam, dan wel afbreuk doen aan de standing van haar bedrijf en voorts meer in alle gevallen waarin, naar haar uitsluitend oordeel, de uitvoering van een opdracht zou kunnen leiden tot een schending van contractuele of wettelijke rechten van derden of van de goede zeden of de openbare orde. Moove Marketing zal in een dergelijk geval niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

2.4 Moove Marketing zal tot geen enkele prestatie gehouden zijn alvorens de wederpartij naar waarheid en volledig de nodige formulieren en de overeenkomst daarin opgenomen de te leveren diensten en/of producten en het betalingsschema waar deze voorwaarden aan gehecht zijn heeft ingevuld, ondertekend en geretourneerd. In het geval dat de in de vorige volzin genoemde documenten niet naar waarheid zijn ingevuld is Moove Marketing te allen tijde gerechtigd om de opdrachten te weigeren en/of reeds geaccepteerde opdrachten te annuleren zonder dat Moove Marketing tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

3. Prijzen, levering, betaling en nakoming

3.1 Alle (deel)betalingen die met de wederpartij in het betalingsschema zijn overeengekomen dienen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata door Moove Marketing ontvangen te zijn. Bij gebreke van een dergelijke termijn dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Moove Marketing hanteert, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, een deelbetaling van minimaal 50% van het totale offertebedrag vóór aanvang van de opdracht. Na oplevering wordt het resterende bedrag, indien van toepassing vermeerderd met meerkosten, in rekening gebracht.

3.2 Moove Marketing behoudt zich het recht voor om pas tot oplevering van producten, bestanden en andere zaken die voortvloeien uit de overeenkomst over te gaan na ontvangst van de volledige betaling door de wederpartij.

3.3 Mediakosten dienen door Moove Marketing van de wederpartij te zijn ontvangen voor het tijdstip, waarop de wederpartij tot betaling van deze kosten verplicht is.

3.4 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere eventuele verzend-, transport- , reis- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.5 Moove Marketing is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden na het verzenden van de offerte of aanbieding te verrekenen met de wederpartij.

3.6 Porto- en andere verspreidingskosten voor post reclamezendingen dienen voor verzending en/of verspreiding door de wederpartij aan Moove Marketing te zijn voldaan

3.7 Een betaling is door Moove Marketing ontvangen als het geld daadwerkelijk en controleerbaar op haar rekening is bijgeschreven.

3.8 Indien een (deel)betaling niet op of voor de in het betalingsschema overeengekomen betaaldatum is ontvangen, is de wederpartij, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist in verzuim en vanaf de vervaldag wettelijke handelsrente verschuldigd. Tevens heeft Moove Marketing alsdan het recht aan de wederpartij alle eventueel te maken (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten in rekening te brengen. De in de vorige volzin genoemde kosten belopen zonder dat Moove Marketing tot levering van enig bewijs gehouden is en zonder dat daadwerkelijk een externe partij met de incassering belast hoeft te zijn, 15% van de verschuldigde hoofdsom en rente. Een en ander onverminderd de overige aanspraken die Moove Marketing zou kunnen hebben op vergoeding van kosten en schade.

3.9 Indien de wederpartij in verzuim is met betrekking tot (deel)betaling(en) heeft Moove Marketing het recht haar prestatie voor de wederpartij met onmiddellijke ingang te staken of na het niet ontvangen van de verschuldigde (deel)betaling na het verloop van een redelijke termijn van een week de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder enige schadevergoeding of restitutie aan de wederpartij verschuldigd te zijn. Het totaal van de in het betalingsschema genoemde bedragen is dan onmiddellijk, volledig en zonder verdere kennisgeving opeisbaar. Zelfs in het geval dat na betaling van alle (deel)betalingen Moove Marketing besluit om toch met haar levering van de prestatie voor de wederpartij verder te gaan kan in dergelijke gevallen niet gegarandeerd worden dat de levering op hetzelfde tijdstip en in dezelfde vorm plaats zal vinden.

3.10 Moove Marketing heeft de inspanningsverplichting om de zoveel mogelijk te doen plaatsvinden als met de wederpartij is overeengekomen. Moove Marketing is, indien daartoe door omstandigheden gedwongen, echter gerechtigd van de levering van diensten en producten af te wijken.

3.11 De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst te annuleren niet later dan drie maanden voor de aanvang van de werkzaamheden. Restitutie van reeds door de wederpartij voldane gelden zal slechts plaatsvinden, indien en voor zover Moove Marketing zelf volledige restitutie van haar leveranciers zal krijgen en zij in staat is kosteloos alle onderdelen van de door haar samengestelde levering van diensten en/of producten te annuleren waarbij het gerestitueerde bedrag echter nooit meer zal bedragen dan 50% van het totale voor de levering overeengekomen bedrag. Dit betekent tevens dat de wederpartij indien zij op het moment van annuleren nog geen 50% van het totale voor diensten en/of producten overeengekomen bedrag aan Moove Marketing had voldaan zij hier alsnog zorg voor dient te dragen binnen 14 dagen na de annulering.

3.12 De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt Moove Marketing ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de wederpartij geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens Moove Marketing.

4. Aansprakelijkheid

4.1 In geval van overmacht, waaronder mede begrepen werkstaking of onvoorziene omstandigheden waardoor (een deel van) de levering geen doorgang kan vinden, mag Moove Marketing die uitvoering van de overeenkomst indien redelijkerwijs mogelijk opschorten, respectievelijk de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, afhankelijk van het feit of de overmacht of omstandigheid al dan niet van tijdelijke aard is. Moove Marketing is niet gehouden tot vergoeding van enige schade als gevolg van een dergelijke opschorting of ontbinding.

4.2 Onverminderd de wettelijke bepalingen geldt als overmacht onder meer: staking, brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping ian het buitenland, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, belemmering van mogelijkheid tot reizen van betrokken personen, invoerbelemmering, uitvoerbelemmering, in gebreke blijven van leveranciers, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen, defecten aan machinerieën of installaties, storingen in de levering van energie alsmede alle omstandigheden waardoor Moove Marketing of haar leveranciers in de normale uitoefening van hun bedrijf worden belemmerd.

4.3 Indien als gevolg van onvoorziene omstandigheden, bepaalde onderdelen van de overeenkomst niet geleverd kunnen worden door Moove Marketing, is de wederpartij desalniettemin verplicht, de levering in die gewijzigde vorm af te nemen als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de levering in die gewijzigde vorm naar aard en inhoud belangrijke overeenkomsten vertoont met de oorspronkelijke levering.

4.4 Indien partijen op grond van hetgeen gesteld in lid 3.11 bepalen dat zij de levering in die gewijzigde vorm geen doorgang willen laten vinden zullen de regels voor restitutie aan de wederpartij zoals omschreven onder 4.3 van toepassing zijn.

4.5 De wederpartij vrijwaart Moove Marketing voor enige schade welke het gevolg is van een handelen of nalaten van de wederpartij, dan wel van personen welke namens of in de plaats van wederpartij gebruik maken van de levering welke worden verstrekt door Moove Marketing.

4.6 Indien de overeenkomst met de wederpartij op grond van artikel 2.3 of 2.4 wordt ontbonden is Moove Marketing in tegenstelling tot hetgeen hieromtrent in de leden van artikel 4 is gesteld tot geen enkele restitutie aan wederpartij gehouden.

5. Ontbinding

5.1. Moove Marketing kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien het gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat wederpartij in een toestand zal verkeren waarin zij niet aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Moove Marketing zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

5.2. Indien voor wederpartij op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 5.1. reeds werkzaamheden zijn gedaan of overeenkomsten met derden gesloten ter uitvoering van de overeenkomst, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Moove Marketing ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Moove Marketing vóór de ontbinding heeft gefactureerd in de zin dat deze of in het betalingsschema zijn opgenomen dat deel uitmaakt van de overeenkomst met de wederpartij en/of in verband met hetgeen reeds ter uitvoering van de overeenkomst is verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct en volledig opeisbaar.

5.3. Zaken die Moove Marketing ter uitvoering van de overeenkomst aan de wederpartij heeft geleend dienen in het geval zich een gebeurtenis voordoet zoals bedoeld in artikel 5.1 onverwijld aan Moove Marketing terug gegeven te worden.

6. Reclames, klachten en bewijs

6.1 Ter zake van zichtbare gebreken moet de wederpartij terstond nadat Moove Marketing de door haar verrichte werkzaamheden aan de wederpartij heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen veertien dagen na het verschijnen van het communicatiemedium, schriftelijk reclameren.

6.2 Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen veertien dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.

6.3 Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van verzending van de facturen schriftelijk bij Moove Marketing worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.

6.4 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Moove Marketing beslissend.

7. Exoneratie

7.1 Indien een bezwaar omtrent geleverde diensten en/of producten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van Moove Marketing ter zake wordt vastgesteld, zal Moove Marketing te haar keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terug ontvangen. Tot verdere schadevergoeding is Moove Marketing nimmer verplicht.

7.2 De aansprakelijkheid van Moove Marketing voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door hem geleverde diensten en/of producten, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van zijn beloning verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake van het geleverde.

7.3 Moove Marketing is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de wederpartij ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor risico van de wederpartij.

8. Intellectueel eigendom

8.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de wederpartij zelf ter beschikking zijn gesteld, verklaart de wederpartij dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Moove Marketing voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

8.2 Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen mits nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen wederpartij en Moove Marketing eindigt, voor zover zij aan Moove Marketing toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de wederpartij worden overgedragen, nadat al hetgeen – waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom – de wederpartij aan Moove Marketing verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal Moove Marketing voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van de wederpartij, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.

8.3 Wederpartij is in alle gevallen aansprakelijk en verantwoordelijk voor afkoop of afdracht van gebruikersrecht van materialen of composities aan BUMA STEMRA of andere belanghebbenden.

8.4 De wederpartij is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.

8.5 De wederpartij is niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Moove Marketing.

8.6 Moove Marketing is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

8.7 Moove Marketing is gerechtigd het in opdracht vervaardigde als portfoliomateriaal te gebruiken.

9. Toepasselijk recht

9.1 Op de overeenkomst tussen de wederpartij en Moove Marketing en deze daarop toepasselijke algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.